Polyethylene film

English

Polyethylene film made of fresh LDPE